Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Świetlica szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA

WNIOSEK 2017/2018

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45-17:00. Przyjęcie dziecka następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów i spełnienia wymaganych kryteriów. Karty zgłoszenia znajdują się w świetlicy szkolnej.

Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej są skierowane na:

 • tworzenie warunków dla rozwoju indywidualnych zainteresowań dziecka,
 • rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej,
 • zapoznawanie dzieci z możliwościami organizowania sobie wolnego czasu zgodnie z własnymi możliwościami rozwojowymi,
 • wdrażanie do korzystania z dóbr kultury i kultywowanie tradycji narodowych i świątecznych (w celu umacniania więzi narodowych i rodzinnych),
 • kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć, w tym nabywanie umiejętności koleżeńskiego współżycia w zgodzie z przyjętymi dla danej społeczności kulturowej normami,
 • budzenie refleksji moralnych w połączeniu z wyczuleniem dzieci na świat wartości i ich hierarchii w życiu społecznym,
 • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej samooceny, mających kłopoty w nauce i przystosowaniu do życia w szkolnej społeczności,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

W celu stworzenia dzieciom jak największej szansy rozwijania własnej osobowości w tych obszarach, działalność świetlicy oparta jest o bloki tematyczne, w których wyszczególnia się różne działania, między innymi:

 • literacko-czytelniczy (na przykład: „List do Mikołaja”, ,Witamy Nowy Rok podróżując po świecie baśni”, „Marzycielskie pocztówki”, „Europa pełna bajek”),
 • plastyczno- techniczny (na przykład: „Strój na karnawał”, „Moje dłonie potrafią wszystko”),

 

Oryginalne plakaty wyborcze wykonane przez Kandydatów do EkoSamorządu

 

Najdłuższa praca plastyczna w naszej szkole

 • ekologiczny (na przykład: „Wizja czystego świata”, „Zbieramy dary jesieni”, „Oznaki wiosny”, „Odpady – co z nimi zrobić?”, „Ekologiczny weekend”),

 

Przygotowanie do wyborów w świetlicy szkolnej – tworzymy EkoSamorząd

 

Dzieci ze Świetlicy wiedzą, jak ważny jest prawidłowy sposób odżywiania

 • muzyczno-ruchowy (na przykład: „Poranna gimnastyka przy muzyce”, „Zimowe zabawy muzyczne”, „Ruch to zdrowie”, „Zabawy ze skakanką”),

 

Zabawy z chustą animacyjną

 

Wierni kibice podczas zawodów 

 • wychowania prozdrowotnego (na przykład: „Dbamy o swoje bezpieczeństwo na drodze i w szkole”, „Dbamy o higienę i kulturę spożywania posiłków”, „Bezpieczne ferie zimowe”, „Życie na wagę zdrowia”, „Pierwsza pomoc”),
 • kultury regionalnej (na przykład: „Poznajemy jesienną przyrodę najbliższej okolicy”, „Święta na Kujawach”, „Znam swoje miasto” , „Bezpiecznie w szkole i w domu”),
 • integracyjny (na przykład: „Poznajemy się”, „Jesteśmy współgospodarzami świetlicy, „Ja potrafię, ja umiem…”).

 

W ciągu całego roku nauczyciele pracujący w świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu zadań domowych oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych (między innymi: znajomość ortografii, umiejętność liczenia i czytania, poprawnego wypowiadania się oraz korzystania z komputera).  Ponadto, zgodnie z obrzędowością świetlicy, dzieci biorą udział w:

 • świątecznym pieczeniu pierników,
 • przygotowaniu kartek bożonarodzeniowych na aukcję,

Przykładowe kartki wykonane przez Świetlicową Gromadę

 • organizacji imprezy andrzejkowej,
 • wystawach tematycznych prac plastycznych na korytarzu szkolnym,
 • obserwowaniu życia bocianów,
 • przygotowaniu palm wielkanocnych na aukcję.

 

Dzieci ze świetlicy szkolnej biorą udział w licznych akcjach, projektach i konkursach:

 • „Szlachetna Paczka” – ogólnopolski projekt organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA w Krakowie, który pomaga wyjść ludziom z niezawinionej biedy; Świetlicowa Gromada przygotowała 40 paczek z ubraniami i zabawkami,

Lubimy sprawiać innym radość!

 • Uniwersytet Międzypokoleniowy OMEGA działający przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy – udział dzieci i nauczycieli w zjazdach, organizowanie zajęć, korzystanie z pomocy naukowej,

Inauguracja Uniwersytetu Międzypokoleniowego OMEGA

 • zbiórka zużytych baterii organizowana przez firmę REBA,

 

W roku szkolnym 2012/2013 zebraliśmy 42 kg baterii!

 • zbiórka starych płyt CD i DVD,

 

Świetlicowa Gromada należy do „Klubu Obrońców Planety”

 • zbiórka telefonów komórkowych – akcja „Ekoszkoły”,
 • zbiórka nakrętek plastikowych dla dzieci niepełnosprawnych,
 • akcja „Marzycielska Poczta” – wysyłanie listów i kartek pocztowych do chorych dzieci,
 • „Sieciaki” – projekt edukacyjny prowadzony przez fundację „Dzieci Niczyje”,
 • udział w licznych konkursach, na przykład:
 • międzyświetlicowy konkurs plastyczny orgiami „Dbajmy o zwierzęta” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 41 w Bydgoszczy (Maja Gołąb – I miejsce, Maja Wołodko – II miejsce, Julia Gill – wyróżnienie, Wiktoria Gruse – wyróżnienie, Michał Grzona – wyróżnienie),
 • udział grupy świetlicowej w „Ekologicznym Turnieju Sprawnościowym” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 41 w Bydgoszczy, 

 

 • plastycznych konkurs wojewódzki „Unia Europejska w oczach dziecka” organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Bydgoszczy (Maja Gołąb – wyróżnienie),
 • plastyczny konkurs osiedlowy „Mój spacer z psem” (Eryk Jańczuk – I miejsce).

 

Cieszymy się, że w codzienne działania świetlicy szkolnej zaangażowani są rodzice, którzy wspierają aktywności podjęte przez dzieci.

Dzień Mamy w świetlicy szkolnej

 

Ponadto, zawsze pamiętamy o odpowiednim przygotowaniu świetlicy do rozpoczęcia zajęć. Systematycznie zajmujemy się przeglądem stanu technicznego pomieszczenia oraz pomocy dydaktycznych, gier, środków audiowizualnych itp. Systematycznie uzupełniamy wyposażenie świetlicy, starając się stworzyć jak najlepsze warunki do pracy, zabawy i wypoczynku.